STRESZCZENIA

Ważne daty

Otwarcie zgłoszeń abstraktów 2 stycznia 2018
Zamknięcie zgłoszeń abstraktów 15 lipca 2018
Ogłoszenie zakwalifikowanych prac 25 lipca 2018

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA STRESZCZEŃ

Streszczenia w języku angielskim należy przesyłać na adres e-mail: .

Prosimy nie przesyłać kilku wersji tego samego streszczenia.

Streszczenia można przesyłać w formie plakatu lub prezentacji ustnej. Najistotniejsze streszczenia zostaną wybrane do prezentacji ustnej podczas jednej z sesji naukowych. Jeśli nie chcą Państwo, aby ich streszczenie oceniane było pod kątem prezentacji ustnej, prosimy zaznaczyć to w wiadomości e-mail podczas przesyłania streszczenia.

Należy pamiętać, że co najmniej jeden autor każdego streszczenia powinien zarejestrować się do udziału w kongresie (do 1 sierpnia). Streszczenia złożone bez odpowiedniej rejestracji do udziału w kongresie nie będą akceptowane.

Autor przesyłanego streszczenia zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o przyjęciu jego streszczenia wkrótce po zakończeniu procesu oceny

Abstract Submission Form.pdf

TREŚĆ STRESZCZENIA

Streszczenia powinny zawierać tytuł pracy, nazwiska autorów i nazwy ich wydziałów oraz instytucji (w tym miast i krajów) oraz adres e-mail autora dokonującego prezentacji.

Streszczenia powinny zawierać wstęp, opis zastosowanych metod, wyników oraz wnioski.

Należy pamiętać, że system nie dopuszcza rejestracji streszczeń o długości przekraczającej 300 słów (bez tytułu).  Prosimy nie stosować tabel, obrazów ani grafik.  Prosimy stosować wyłącznie standardowe skróty. Prosimy o umieszczenie specjalnych lub nietypowych skrótów w nawiasach po pełnym słowie w miejscu, w którym pojawia się w tekście po raz pierwszy.